Általános Szerződési Feltételek

 

  1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a http://selyemcsodak.hu honlapon (továbbiakban: Honlap ) elérhető szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit. A Felhasználó (Megrendelő, Vásárló) a Honlap használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  1. A Szolgáltató
  • Név: Csörnök Enikő (üzemeltető, szolgáltató)
  • Székhely: 1122 Budapest, Bíró u. 5/a
  • Adószám: 72226427-1-43
  • E-mail cím: selyemcsodak@gmail.com

A honlap üzemeltetője Csörnök Enikő – továbbiakban Üzemeltető vagy Szolgáltató. Megrendelő az a kedves vevő (továbbiakban: megrendelő), aki az ÁSZF minden pontjával egyetért, és ennek megfelelően a Honlapon, e-mailben vagy telefonon leadta a megrendelését. Üzemeltető(szolgáltató) és Vásárló(megrendelő) együtt: felek.

  1. A Honlapon folytatott tevékenység

A honlapon keresztül egyedi, kézzel készített hernyóselyem és nemez termékek vásárolhatók, rendelhetők.

A Vásárlónak lehetősége van egyéni megrendelésre, amennyiben a honlapon nem talál igényének megfelelőt.

Egyéni megrendelés esetén a Vásárló és a Szolgáltató emailben egyezteti a Vásárló elképzeléseit, a megrendelt termék paramétereit (anyag, szín, minta, elkészítési idő, stb.).

Egyéni megrendelés esetén a Vásárló az elkészítendő termék árának 50%-át megrendelési előlegként köteles megfizetni. A második 50% akkor lesz esedékes, amikor a termék elkészült.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Egy adott szolgáltatás megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését emailen keresztül, személyesen szóban, vagy telefonon  eljuttatja hozzám. Megrendelése akkor lép életbe, ha szóbeli, vagy írásbeli megrendelését e-mail-ben visszaigazolom.  Amennyiben 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás, kérem jelezze a szolgáltató felé.

A honlap üzemeltetője és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Az oldalakon található leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott szolgáltatásról minden információt. Ha Felhasználónak bármely szolgáltatással kapcsolatban kiegészítő információra van szüksége, kérem jelezze telefonon vagy email-ben.

  1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás, vagy a blogban történt leírások, ismertetők nem megfelelő használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért,   a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlapon megjelenő információk, receptek, írások, képek Üzemeltető szellemi tulajdonai. Mint ilyen a Creativ Commons, Nevezd meg, ne add el, ne változtass licenc hatálya alá tartozik. Kérjük, ezt vegyék figyelembe, ellenkező esetben jogsértésnek tekinthető.

  1. A honlapon történő megrendelés

5.1. Megrendelés folyamata.

A Honlap a Felhasználók számára a szolgáltatásokról kényelmes és gyors tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít. A megrendelés menete szóbeli (telefon, személyes), vagy írásbeli (email) formában történhet.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A megrendelésről Szolgáltató a Megrendelőnek 48 órán belül visszaigazolást küld email-ben. Ha a megrendelő nem kapja ezt meg 48 órán belül, úgy kérem, értesítse a szolgáltatót.  A visszaigazoló e-mail tartalmazza a  megrendelt szolgáltatás(ok) nevét, árát, a választott fizetési módot és a fizetéshez szükséges adatokat.

5.3. A szerződés létrejötte

A Honlapon felsorolt szolgáltatásokra a megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.4. Fizetés

A megrendelés leadását követően, a megrendelőnek a megrendelt szolgáltatás végösszegének 50%-át három munkanapon belül  kell kifizetnie megrendelési előlegként (készpénzben, vagy átutalással). A megrendelt szolgáltatás, csak az előleg megfizetését követően kerül elkezdésre. A szolgáltatás fennmaradó díját a megrendelő a szolgáltatás elvégzését követően, a megrendelt termék átvétele előtt fizeti meg.

  1. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, -rendel, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztónak jogában áll a honlapon keresztül vásárolt terméktől, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméktől tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni. A 14 nap a termék átvételének napjától számítódik (akár a Fogyasztó, akár egy harmadik személy veszi át a terméket a fuvarozótól).

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltatóval egyeztetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

(Tehát, ha a termék átvétele után azt használatba veszed és e közben megsérül, károsodik, vagy nem rendeltetésének megfelelően próbálod ki használatra és ebből fakadóan megsérül, vagy károsodik, a visszatérítést nem áll módomban eszközölni. Csak az eredeti minőségi állapotban visszaküldött termék árát tudom visszatéríteni.)

 

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató kifejezetten a Fogyasztó előzetes kérésére készített, vagy olyan termék esetében, melyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.2.1 Mivel a  Szolgáltató kifejezetten a Megrendelő előzetes megrendelésére és igényére teljesíti a megrendelt szolgáltatást, melyet Megrendelő saját szándéka szerint rendelt meg és a szolgáltatás tartalmát a Megrendelő egyértelműen egyeztette a megrendelés leadását megelőzően, Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.

6.2.2. Amennyiben a megrendelő az előleget megfizette és a szolgáltatást mégsem veszi igénybe, vagy az elkészített terméket nem veszi át, a megrendelési előleg visszatérítésre nem kerül, az elkészült termék a Szolgáltató tulajdonában marad szabad felhasználásra.

A kézzel készült termékek magukon viselik a kézimunka sajátosságait. Ennek megfelelően a megrendelő által megrendelt színek (a monitorokon való színeltérésekből és a hernyóselyem és/vagy gyapjú tulajdonságaiból fakadóan) némileg eltérhetnek a Megrendelő elképzeléseitől.

Figyelembe véve a nyers hernyóselyem és tiszta gyapjú anyagok sajátos tulajdonságait, Megrendelőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az élő anyag a színeket egyénileg jeleníti meg. Ez függ az anyag vastagságától, eredeti színétől.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a szolgáltató által kerül visszamondásra, a megrendelési előleg a megrendelőnek teljes egészében visszatérítésre kerül.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket módosítsa. A módosítás érvényes kezdete az a nap, amikor az ÁSZF jelen honlapon online formában elérhetővé válik.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2018.jan.1.